Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
960 建生 至 灣仔碼頭 (6月份)

派車共21部 ( 10部正字軌 、11部特別車 )
字軌
派車
屬廠
收工後停泊
備註/全車身廣告
960-01
ATR262 JS7816
屯門廠
待查
960-02
ATR265 JS8303
屯門廠
待查
960-03
ATR268 JS8467
屯門廠
待查
960-04
ATR254 JS7054
屯門廠
待查
960-05
ATR255 JS7080
屯門廠
待查
960-06
ATR256 JS7257
屯門廠
待查
960-07
ATR261 JS7813
屯門廠
待查
960-08
ATR263 JS7936
屯門廠
待查
960-09
ATR264 JS8263
屯門廠
待查
960-10
ATR266 JS8378
屯門廠
待查
960-11
ATR267 JS8381
屯門廠
待查
960-12
ATR269 JT 647
屯門廠
待查
960-13
ATR250 JS6522
屯門廠
待查
960-14
ATR251 JS6529
屯門廠
待查
960-15
ATR252 JS6669
屯門廠
待查
960-16
ATR257 JS7265
屯門廠
待查
960-17
ATR258 JS7285
屯門廠
待查
960-18
ATR253 JS6853
屯門廠
待查
960-19
ATR259 JS7533
屯門廠
待查
960-20
ATR260 JS7632
屯門廠
待查
960-S01
ATR275 JT1954
屯門廠
屯門廠
960-S02
ATR276 JT2256
屯門廠
屯門廠
960-S03
ATR13 HV7159
屯門廠
屯門廠
960-S04
ATR273 JT1196
屯門廠
屯門廠
960-S05
ATR272 JT1189
屯門廠
屯門廠
960-S06
ATR5 HV6857
屯門廠
屯門廠
960-S07
ATR270 JT 865
屯門廠
屯門廠
960-S08
ATR271 JT1030
屯門廠
屯門廠
960-S09
ATR274 JT1656
屯門廠
屯門廠
960-S10
3ASV466 KU6118
荔枝角廠
荔枝角廠
固定字軌
柯打資料

日期

柯打路線

時間

開出地點

字軌
星期一至五
待查
待查
待查
待查
星期六
待查
待查
待查
待查
星期日及假日
待查
待查
待查
待查
掛牌車調動
日期
字軌
舊掛牌車
新掛牌車
-
-
-
-
最後更新日期:20110526
Copyright @ 2009-2011 MPsite

返回巴士掛牌表分頁